Regulamin rozgrywek Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej – 6. Sezon.

Aktualizacja niebawem.

Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej i Nie Tylko Ale Przede Wszystkim. Na dzień 24.05.2017 należą do niego Kamil Freliga, Adrian Stachecki,  Konrad Dąbrowski, Robert Siedlecki, Jarosław Kłosiński i Kamil Pietrzak

1. System rozgrywek

1.1. Każda drużyna może maksymalnie zawierać w swoim składzie nieograniczoną liczbę osób.
1.2. Nie obowiązują żadne limity dotyczące wieku, płci, przynależności rasowej, religijnej i tego typu podobnych.
1.3. Rozgrywki ulegają podziałowi na dwie ligi, w których występuje równa liczba zespołów w ilości ośmiu.
1.3.1. Istnieje możliwość przyjęcia dodatkowego zespołu lub zespołów, ale wyłącznie po konsultacji z organizatorami, którzy rozstrzygają kwestię w głosowaniu.
1.4. O podziale ligi decyduje tabela z poprzedniego sezonu. Najlepsze osiem drużyn zaczyna rozgrywki w 1. Lidze. Jeśli dany zespół zrezygnuje z udziału w tegorocznych rozgrywkach, wtedy zostaje sklasyfikowany następny zespół z tabeli poprzedniego sezonu. Pozostałe drużyny zostają przydzielone do 2. Ligi.
1.5. Nowe drużyny, tj. nie uczestniczące z rozgrywkach w poprzednim sezonie, zaczynają od 2. Ligi.
1.6. O pozycji w tabeli danej drużyny w sezonie 2017 decyduje kolejno liczba punktów, wynik bezpośredniego meczu między zainteresowanymi drużynami (dwumeczu jeśli mają już zagrane dwa mecze, bilans goli, gole strzelone. W przypadku remisu – zostanie rozegrany dodatkowy mecz na neutralnym boisku.
1.7. Dwa najlepsze zespoły 2. Ligi zapewniają sobie liczbą punktów awans do 1. Ligi.
1.8. Dwa ostatnie zespoły 1. Ligi ulegają spadkowi do 2. Ligi ze względu na najmniejszą sumę punktów zdobytą w obecnym sezonie.
1.9. Szósta drużyna z 1. Ligi i trzecia drużyna z 2. Ligi gra baraż kolejno o utrzymanie/awans w formacie mecz i rewanż.
1.10. Mecze ligowe odbywają się na zasadach dwumeczu, tj, u siebie i na wyjeździe.
1.11. Mecze pucharowe odbywają się na zasadach pojedynczego meczu. Przed każdą rundą odbędzie się jawne losowanie. Gospodarzem jest drużyna, która została wylosowana pierwsza.
1.12. W lidze lub pucharze nie obowiązuje limit zawodowców.
1.13. Mecze mogą być tylko rozgrywane na obiektach potwierdzonych przez organizatorów WLPN. W tym sezonie są to: Blisko Boisko, Orlik Koluszki, Orlik Rogów, Orlik Brzeziny, Orlik Rokiciny, Orlik Łaznów, SO Katarzynów.
1.14. Prognozowany czas trwania rozgrywek WLPN to 22.04.2017 – 27.08.2017.

2. Zasady rozgrywania meczów

2.1. Mecz w rozgrywkach ligowych WLPN oraz pucharowych Pucharu Knura trwa 2×35 minut.
2.2. Pomiędzy połowami obowiązuje przerwa w wysokości 10 minut. Za zgodą obu drużyn przerwa ta może zostać skrócona.
2.3. W przypadku doskwierających warunków pogodowych, kapitanowie obu drużyn mogą ustalić przerwę w trakcie rozgrywania spotkania. Wtedy czas zostaje zatrzymany do czasu zakończenia przerwy.
2.4. Mecz rozpoczyna się w godzinie wyznaczonej przez organizatora. Dotyczy to także przełożonych spotkań o których mowa w punkcie 3, gdyż co do zasady organizatora obowiązkiem jest zaakceptowanie nowego terminu meczu według zasad określonych w punkcie 3.
2.5. Dopuszczalne jest spóźnienie drużyny w ilości 15 minut. Po tym czasie drużyna przeciwna ma prawo domagać się walkowera.
2.6. Za zgodą sędziego lub kapitanów obu drużyn, mecz może zostać przedłużony o dodatkowe minuty w przypadku zauważalnych przerw mających wpływ na czas rozgrywanego meczu.

3. Zasady przekładania meczów

3.1. Każda drużyna jest uprawniona do zasadniczego przełożenia terminu meczu w ilości dwóch i biernego przełożenia meczu w ilości nielimitowanej, które są pierwotnie zaplanowane w całosezonowym terminarzu.
3.2. Jako przełożenie terminu, niezależnie od rodzaju, traktujemy zmianę dnia lub godziny.
3.3. Poprzez zasadnicze przełożenie terminu meczu traktujemy, kiedy drużyna składająca wniosek nie jest w stanie rozegrać meczu w trakcie dni, w których odbywa się dana kolejka zwana dalej dniami kolejkowymi.
3.4. W przypadku kiedy przeciwna drużyna nie może dostosować się do dnia kolejkowego, o który wnosi drużyna składająca wniosek, również jest to liczone na niekorzyść zespołu składającego wniosek, który powinien mieć świadomość, że mecz może nie odbyć w dzień kolejkowy.
3.5. Obowiązkiem obu zespołów przy przełożeniu danego spotkania jest chęć obustronnej komunikacji i wspólnego uzgodnienia terminu. Nie dopuszcza się ustalenia nowego terminu meczu bez wiedzy drużyny przeciwnej.
3.6. Drużyna składająca wniosek o przełożenie meczu ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie organizatora najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem spotkania, niezależnie czy przełożenie meczu dotyczy dni pozakolejkowych czy dni kolejkowych. Fakt ten zostanie określony dopiero po złożeniu wniosku i próbie porozumienia się obu drużyn.
3.7. Drużyna składająca wniosek najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem spotkania ma obowiązek powiadomić organizatora najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem meczu o efekcie podjętych rozmów z drużyną przeciwną.
3.8. Jeśli drużyna przeciwna nie otrzymała informacji co najmniej 4 dni przed rozpoczęciem spotkania, mecz odbędzie się w pierwotnie zaplanowanym terminie.
3.9. Jeśli drużyna przeciwna otrzymała informację co najmniej 4 dni przed rozpoczęciem spotkania i zapoznała się z nią, a następnie nie udzieliła informacji zwrotnej drużynie składającej wniosek, mecz odbędzie się w terminie zawartym we wniosku drużyny składającej go.
3.9.1. Drużyna składająca wniosek ma obowiązek powiadomić organizatora o zaistniałej sytuacji, któremu przysługuje prawo do zanegowania lub potwierdzenia skutków w punkcie 3.9.
3.10. Jeśli drużyna składająca wniosek i drużyna przeciwna nie osiągnęły porozumienia, końcowa decyzja i ustalenie nowego terminu meczu należy do organizatora, który ma obowiązek skonsultować swoją decyzję z drużynami. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy drużyny zdecydują się na rozegranie meczu w terminie pierwotnym.
3.10.1. Organizator ma obowiązek uszanować sferę fizyczną obu drużyn. Co za tym idzie, nowy termin meczu może zostać ustalony w terminie, w którym każda z drużyn ma co najmniej 36 godzin przerwy od poprzedniego meczu ligowego lub pucharowego WLPN i dzieli ich co najmniej 24 godziny do następnego meczu ligowego lub pucharowego WLPN.
3.10.2. Termin meczu ustalonego przez organizatora jest nieprzesuwalny.
3.10.3. Termin meczu ustalonego przez organizatora musi być ustalony co najmniej trzy dni przed jego rozegraniem.
3.11. Mecze przełożone niezależnie od ich rodzaju muszą zostać rozegrane do czasu rozpoczęcia następnej kolejki.
3.12. Mecze przełożone niezależnie od ich rodzaju nie mogą wpływać na przebieg zaplanowanych pierwotnie spotkań w terminarzu.
3.13. Organizator dopuszcza przełożenie meczu poza powyższymi przepisami tylko w sytuacjach losowych dotyczących lub mających wpływ na większą część zawodników danej drużyny.
3.14. W meczach pucharowych Pucharu Knura obowiązuje jedynie bierne przełożenie meczu. Organizator nie dopuszcza przełożenia spotkania poza dni, w których odbywa się puchar.
3.15. Powyższe przepisy obowiązują mecze pucharowe Pucharu Knura wraz z punktami 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 gdzie obowiązuje termin 3 dni.
3.16. Wszystkie wnioski o przełożenie spotkania niezależnie od jego rodzaju rozstrzyga organizator i do niego należy końcowa decyzja w związku przysługującym mu tym prawem.
3.17. Organizator ma obowiązek informowania o przełożonych meczach na witrynie facebook pod swoim profilem.

4. Transfery

4.1. Każda drużyna może przeprowadzić w sezonie 5 transferów, ale tylko do 10 kolejki.
4.2. Zawodnik przychodzący z zewnątrz ligi jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 10 złotych niezależnie od kolejki, w której zaczyna swój udział w rozgrywkach.
4.3. Zawodnik przychodzący z drużyny biorącej udział w tegorocznych rozgrywkach WLPN jest zwolniony z opłaty zawartej w punkcie 4.2.
4.4. Zawodnik przychodzący z drużyny biorącej udział w tegorocznych rozgrywkach WLPN może zmienić maksymalnie jeden raz klub podczas trwania sezonu.
4.5. Po transferze zewnętrznym zawodnik jest zobowiązany odczekać jedną kolejkę, aby móc przystąpić do rozgrywek.
4.6. Po transferze wewnętrznym zawodnik nie jest zobowiązany okresem oczekiwania i może uczestniczyć w pierwszej nadchodzącej kolejce.
4.7. Drużyna przeprowadzająca transfer zewnętrzny jest zobowiązana powiadomić organizatora o tym fakcie w odpowiednim czasie i przed rozegraniem pierwszego meczu tej osoby uiścić opłatę.
4.8. Drużyna przeprowadzająca transfer wewnętrzny jest zobowiązana powiadomić organizatora o tym fakcie minimum 24 godziny przed najbliższym meczem.

5. Składki

5.1. Drużyna przystępująca do rozgrywek jest zobowiązana do uiszczenia składek w wysokości 10 zł od zawodnika
5.2. Przepisy dotyczące nowych zawodników i uiszczenia opłaty z ich zakresu określa całościowo punkt 4.
5.3. Składki są zobowiązane być przekazane jednemu z organizatorów WLPN w wyznaczonym terminie przed sezonem, czyli 15.04.2017.
5.4. Fundusze ze składek są przeznaczone na zakup nagród, znaczników i innych rzeczy organizacyjnych, a także na honorarium dla sędziów.
5.4.1. Honorarium dla sędziów będzie określone w dodatkowym dokumencie regulującym działalność Wydziału Sędziowskiego WLPN, który organizatorzy zobowiązani są udostępnić jawnie do 04.06 włącznie
5.4.2. Honorarium dla sędziów będzie przydzielane dopiero po jawnej publikacji dokumentu opisanego w podpunkcie powyższym.
5.5. Organizatorzy są zobowiązani udostępnić jawnie bilans wpłat i wydatków opierających się na składkach do dnia 10.09.2017 włącznie.
5.5.1. Wszelka dokumentacja dotycząca współpracy organizacyjno-finansowej z podmiotami prawnymi wspierającymi WLPN zostaje jawna tylko i wyłącznie dla organizatorów WLPN.
5.6. Drużyny, które nie wpłaciły całości lub części składki zostaną powiadomione przez organizatora nie później niż do 07.07.2017.
5.6.1. Drużyny te zgodnie z punktem 5.6. są zobowiązane do uregulowania zaległości finansowych do 16.07.2017 włącznie. W przypadku braku uregulowania zaległości finansowych do ww. terminu, dana drużyna zostanie obciążona odjęciem trzech punktów z bilansu ligowego.
5.6.2. W przypadku nie spełnienia terminu zawartego w podpunkcie 5.6.1. drużyny te otrzymują ponowny termin do uregulowania zaległości finansowych. Termin ten kończy się dnia 21.07.2017. W przypadku braku uregulowania zaległości finansowych do ww. terminu, dana drużyna zostaje zawieszona w rozgrywkach do czasu uregulowania zaległości finansowych, a mecze z udziałem tej drużyny są weryfikowane jako walkower z korzyścią dla drużyny przeciwnej.

6. Sędziowie

6.1. Zasady pracy sędziów, ich powoływania i odwoływania, działalności Wydziału Sędziowskiego WLPN reguluje dokument, który organizatorzy zobowiązani są udostępnić jawnie do 04.06. włącznie. Obowiązuje podpunkt 5.4.1. oraz 5.4.2.

7. Dodatkowe informacje

7.1. Wycofanie się danej drużyny z rozgrywek przed jej planowanym zakończeniem lub dopuszczenie się trzech walkowerów skutkuje brakiem możliwości udziału zgłoszonych zawodników takiej drużyny w rozgrywkach w sezonie 2018.
7.2. Drużyna powinna posiadać jednolite barwy (stroje, koszulki, znaczniki, odblaskowe kamizelki, cokolwiek jednolitego w formie odzieży). W przypadku kiedy drużyna nie jest ubrana jednolicie, takiej drużynie przysługuje kara w wielkości jednego punktu. W drugim i następnych przypadkach skutkiem jest walkower. Wszczęcie postępowania jest zależne od rozmiaru naruszenia przepisu i decyzji organizatorów.
7.2.1. Organizator udostępnia znaczniki, jednakże taka prośba musi zostać złożona minimum 24 godziny przed meczem. W przypadku kiedy znaczniki zostały wypożyczone przez inną drużynę, drużyną starająca się o wypożyczenie jest zobowiązana we własnym zakresie zapewnić sobie jednolite barwy.
7.3. Walkower jest liczony jako 6:0.
7.4. Drużyną pełniąca rolę gospodarza ma obowiązek zapewnić piłkę na mecz. Gdy obowiązek nie został dopełniony, gospodarz otrzymuje ostrzeżenie. Za drugim razem przysługuje kara w wielkości jednego punktu. W następnych przypadkach jest to walkower. Gospodarz w przypadku braku piłki odpowiada za rozegranie meczu. Wszczęcie postępowania jest zależne od rozmiaru naruszenia przepisu i decyzji organizatorów.
7.5. Drużyną pełniąca rolę gospodarza ma obowiązek zachować stan przedmeczowy porządku na obiekcie publicznym, na którym jest rozgrywany mecz. Gdy obowiązek nie został dopełniony, gospodarzowi przysługuje kara w wysokości jednego punktu. Wszczęcie postępowania jest zależne od rozmiaru naruszenia przepisu i decyzji organizatorów.
7.6. Przygotowanie boiska, tj. jego rezerwacja w przypadku boisk sztucznych i przygotowanie nawierzchni w przypadku boisk naturalnych leży w gestii drużyny pełniącej rolę gospodarza. W przypadku przyjazdu zespołu przeciwnego i zajętego boiska, a co za tym idzie braku możliwości rozegrania zaplanowanego spotkania – przyznawany jest walkower na korzyść gości.
7.7. Organizatorzy WLPN nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie zawodników, straty materialne oraz wszelkie pozostawione rzeczy na obiektach.

8. Odwołania

8.1. Drużynom, zawodnikom, kapitanom, sędziom, wolontariuszom i wszystkim osobom będącym częścią WLPN przysługuje odwołanie od decyzji organizatorów do Wydziału Odwoławczego WLPN, który zostanie powołany na podstawie dokumentu opublikowanego nie później niż 04.06.2017 włącznie.
8.2. Dokument ten będzie regulował zasady pracy członków WO WLPN, powoływania i odwoływania członków WO WLPN, działalności WO WLPN.

9. Wszelkie kwestie niezawarte lub nieomówione w regulaminie pozostają do dyspozycji organizatorów WLPN.

24.05.2017, Organizatorzy WLPN